За учителя

 

НАЦИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР

1113, София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел./факс: 02 873 83 57

Електронна поща: stem.center@mon.bg

    1. Скала за оценяване:
1 т. до 4 т. – задоволително;
5 т. до 6 т. – добре;
7 т. до 8 т. – много добре;
9 т. до 10 т. – отлично.
    2. Свържете точките за всички кри­те­рии. Ще получите определена форма.
    3. Колкото по-правилна е формата, тол­ко­ва по-хармонично са развити зна­ни­я­та, уменията и ком­пе­тент­нос­ти­те на учениците.

STEM 5. клас

STEM 6. клас

STEM 7. клас