Регистрация за учители в детска градина

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД за срок от 20 години.

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД: правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, подписано от мен и подадено до адреса на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД в гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, сграда BSR 2, ет.4; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на p.andreeva@klett.bg; Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.

Съгласен съм Не съм съгласен

С отбелязване на това поле заявявам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД.

Съгласен съм Не съм съгласен
Политика за поверителност